Thứ Ba, 28 tháng 3, 2006

java.lang.String với isEmpty

Mustang đã thêm một hàm để check string là rỗng hay không.

1 nhận xét:

  1. Việc check một string là rỗng hay không thường xuyên được sử dụng vậy mà không hiểu sao đến tận version 6, java.lang.String mới được thêm method isEmpty () - trả về boolean . Dĩ nhiên trước nay không có isEmpty lập trình viên vẫn làm việc được bằng cách lấy ra độ dài của string và so sánh với 0. Tuy nhiên, việc cài đặt hàm này sẽ giúp cho code ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều so với txt.length() == 0, mặc dù chúng là tương đương (cài đặt trong java.lang của hàm isEmpty là public boolean isEmpty() { return count == 0; }). Một cách ngu ngốc hơn là việc so sánh string hiện có với một string rỗng txt.equals(""), không sai về mặt cú pháp cũng như logic nhưng cách cài đặt đó sẽ chạy chậm hơn nhiều. String có thể chứa các ký tự trắng nhưng không phải là rỗng, chẳng hạn text = " "; thì text.isEmpty() sẽ trả về false, dĩ nhiên để txt cũng được coi là rỗng trong một trường hợp cài đặt cụ thể cần thì cần gọi thêm hàm trim().

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com