Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2006

Một kiểu copy file với hy vọng cải thiện tốc độ

test với jdk 5 thấy tốc độ cũng tương đối. chắc jdk 6 nhanh hơn.

1 nhận xét:

 1. import java.io.File;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.nio.channels.FileChannel;


  public class CopyFile {


    public static void main(String[] args) {
      try {
        long start = System.currentTimeMillis();      
        File from = new File("file_a.ext");
        File to = new File("file_b.ext");
        FileChannel srcChannel = new FileInputStream(from).getChannel();
        FileChannel desChannel = new FileOutputStream(to).getChannel();
        srcChannel.transferTo(0, srcChannel.size(), desChannel);
        srcChannel.close();
        desChannel.close(); 
        long end = System.currentTimeMillis();
        long time = (end-start)/1000;
        System.out.println("copy mat "+time+" giay");
      }catch(Exception exp){
        exp.printStackTrace();
      }
    }

  }

  Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com