Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

NoSQL: JDBM 2 - demo

Download source code tại
http://binhgiang.sourceforge.net/demo/nosql.demo.src.zip
Download JDBM2 tại http://code.google.com/p/jdbm2/

Đọc thêm: Cơ sở dữ liệu quan hệ sẽ chết?

1 nhận xét:

nhudinhthuan@gmail.com