Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Luận bàn về một số thuật ngữ và khái niệm trong lĩnh vực phần mềm

Trong quá trình giảng dạy, tôi thường xuyên phải đề cập về một số khái niệm hoặc thuật ngữ chuyên nghành. Vì vậy, bài viết dưới dây như một rút trích những hiểu biết cá nhân về một số khái niệm hay thuật ngữ chuyên nghành đó.