Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Transaction là gì?


Bài viết thể hiện sự hiểu biết cá nhân dưới góc nhìn của một lập trình viên về một thuật ngữ trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Bản PDF.