Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Chương trìng khoá đào tạo Java Spring 2

Nâng cấp từ phiên bản đào tạo Spring 1.0 được biên soạn năm 2012, chương trình cho khoá đào tạo Spring 2.0 được phát triển trong suốt 6 tháng năm 2016 là một nâng cấp toàn diện, phức tạp. Khắc phục những yếu điểm về bài lab khó làm với sinh viên cùng lượng kiến thức trải rộng hơn, cao cấp hơn, chương trình học Spring 2.0 là một thách thức không hề dễ dàng với bất cứ sinh viên giỏi muốn trở thành một JEE Backend Developer hoặc Web Developer. Dưới đây là nội dung các bài lab.

Miễn phí  bài labs khoá Spring 1. Tải theo link dưới:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/60516717/Spring-1.Nhu-Dinh-Thuan.labs.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60516717/Spring-1.Nhu-Dinh-Thuan.Resources.zip
1. Spring Core

 1. Setup Maven
 2. Create Spring project
 3. Build the project
 4. Import  project to Eclipse
 5. Getting Started Sample
 6. Bean Definition
 7. Java Based Configuration
 8. Bean Life Cycle
 9. Bean Post Processors
 10. Bean Definition Inheritance
 11. Dependency Injection
 12. Beans AutoWiring
 13. Annotation Based Configuration
 14. Event Handling
1. Spring Lecture - Bài giảng đi kèm Spring Lab
 1. Spring Term
 2. Benefits of using Spring
 3. Architecture
 4. Bean Definition
2. Spring JDBC
 1. Setup DataSource
 2. Insert data by JDBC Template
 3. Using StatementCallback
 4. Mapping Record
 5. Batch Processing
 6. Implement Write Operation
 7. Java Based Configuration
3. Spring Web MVC 1
 1. Setup Maven
 2. Create Spring Web project
 3. Build the project
 4. Import project to Eclipse
 5. Getting Started Sample
 6. Form Handling
 7. Form Validation 
4. Spring Web MVC 2 
 1. Context Loader Listener
 2. Programing Web MVC with JDBC
 3. AJAX Sample
 4. Tiles
 5. Multipart
 6. View Image
 7. Exception Resolver
5. Spring Web MVC 3 
 1. JSon View
 2. XML View
 3. XSLT View
 4. XXXViewResolver
 5. Excel View
 6. PDF View
 7. Jasper Report
6. Spring Boot
 1. Create Spring Boot project
 2. Build and deploy application
 3. XML Configuration and Annotation Configuration
 4. Apache Tiles
 5. Logging application (log4j)
 6. Spring Security with Annotation Configuration
7. Spring Security + Hibernate 1
 1. Spring Security with XML Configuration
 2. Apache Tiles XML Configuration
 3. Hibernation Configuration
 4. Hibernate First Program
8. Hibernate 2
 1. List, Load, Search
 2. Update, Insert, Delete
 3. Hibernate Annotation Mapping
 4. Hibernate XML Mapping
9. Hibernate 3
 1. Many-to-One Mapping
 2. One-to-Many Mapping
 3. Collections
 4. Query Language
 5. Criteria
 6. Native SQL
 7. Batch Processing
 8. Spring Security - Authentication with Hibernate
 9. Spring Social - Login with Facebook
10. WebService – Restful
 1. Develop Microservice with Spring Boot
 2. Write Restful Client Test 
11. Security for Spring Microservice
 1. Authentication
 2. Authorization with request context
 3. Pre-Post Conditions
 4. Permission Evaluator
 5. Authentication with Database 
 6. Unit Test with Security
12. JAX-WS
 1. Create Sample Program
 2. Integrating with Spring and Hibernate 
 3. Develop Client Application
13 .WebSocket
 1. Create Sample Program
 2. Integration with Spring Security
 3. Integration with Hibernate
 4. Develop Application with WebSocket
14. Spring Integration 1
 1. Create Spring Integration with Spring Boot Application
 2. Message
 3. Adapter
 4. Integration with Hibernate
 5. JDBC Support
 6. QueueChannel
 7. ExecutorChannel
 8. PublishSubscribeChannel
15. Spring Integration 2
 1. Gateway
 2. Gateway with method
 3. Gateway with Asynchronous
 4. Transformer
 5. Filter
 6. Splitter
 7. Aggregator
16. Spring Integration with JMS and ActiveMQ
 1. Step by step example
 2. Working with POJO
 3. Inbound Channel Adapter
 4. Outbound Channel Adapter
 5. Inbound Gateway
 6. Outbound Gateway
17. Spring Integration with JMS and ActiveMQ 2
 1. Aggregation
 2. Asynchronous
 3. JPA Support
18. Spring Data - JPA
 1. Insert, Update, Delete, Query
 2. Native Query
 3. Sort
 4. Paging
 5. Async
 6. Query Creation
 7. Join Data
Các bài lý thuyết bổ trợ gồm:

1. Java 8 - How To Change Your Code?


Lambda expressions - Anonymous Method

Lambda expressions - Stream

Lambda expressions - Consumer

Lambda expressions - BiConsumer
Lambda expressions - Predicate
Lambda expressions - Function
Lambda expressions - Supplier
Lambda expressions - Collector
Lambda expressions - Statistics
Lambda expressions - Optional 
Lambda expressions - BinaryOperator 
Lambda expressions - UnaryOperator
Lambda expressions - Scope
Lambda expressions - Method References
Lambda Utils – Join String
Lambda Utils - Anonymous Class + Anonymous Method
Lambda Utils – Sorting 
Lambda Utils - System Output Print 
Lambda Utils – Read File 
Lambda Utils – File Walk Tree 
Lambda Utils – Stream with Pattern
Lambda Utils - Finding a maximum
Lambda Utils - Calculating an average
Lambda Utils - Loop with Integer
Lambda Utils – Grouping
Lambda Utils – Partitioning
Interface – Default Method

2. Design Pattern 

Creational Patterns
 • The Factory Pattern
 • The Abstract Factory Pattern
 • The Builder Pattern
 • The Prototype Pattern
 • The Singleton Pattern
Structural Patterns
 • The Adapter Pattern
 • The Bridge Pattern
 • The Composite Pattern
 • The Decorator Pattern
 • The Facade Pattern
 • The Flyweight Pattern
 • The Proxy Pattern


Behavioral Patterns

 • The Chain of Responsibility Pattern
 • The Command Pattern
 • The Interpreter Pattern
 • The Iterator Pattern
 • The Mediator Pattern
 • The Memento Pattern
 • The Observer Pattern
 • The State Pattern
 • The Strategy Pattern
 • The Template Method Pattern
 • The Visitor Pattern
3. SOLID - Object Oriented Design
 1. Bad Design: Symptoms
 2. OOD: Basic Principles with SOLID
4. Review Code + Cleaning Code

Khoá đào tạo Spring 2 vẫn tiếp tục cập nhật bài lab và các chuyên đề lý thuyết bổ sung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com