Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Unable to establish loopback connection

Lỗi khi chạy http nio  của apache, sử dụng -Djava.net.preferIPv4Stack=true khi start trên Windows

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

nhudinhthuan@gmail.com