Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Spring Integration JMS với inbound gateway

Kiểm tra 2 thông số trong trường hợp jms inbound-gateway không làm việc 
max-concurrent-consumers="1000"

concurrent-consumers="1000"

Lý do phải tăng concurrent-consumers.